A 109/2013. (IV. 9.) Kormányrendeletről

2013.06.01.

Újra lehetséges lesz a felelős műszaki vezetőt megbízási jogviszonyban is foglalkoztatni.

 

 

 

     109/2013. (IV. 9.) Kormányrendelet

az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről

 

 

A szóban forgó kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendeletet is módosítja. Ezen belül kitér: az elektronikus építési napló, az elektronikus teljesítésigazolás és műszaki átadás-átvétel, az építési munkaterület átadása, a használatbavételi engedély vagy tudomásulvétel megkérése, illetve a bírósági értesítéssel és a nemfizetési jelzéssel kapcsolatos eljárás kérdéseire.

A 109/2013. (IV. 9.) Kormányrendeletben szerepel még az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása, az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása.

 

A kormányrendelet hatálybalépésének szakaszai:

 A szóban forgó kormányrendelet három különböző időpontban lép hatályba, az első intézkedések 2013. április 19-én. Ezek a módosítások az építőipari kivitelezési tevékenységről szőló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletet érintő pontosítások.

A második hatálybalépés időpontja 2013. július 1. Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvényben létrehozott Teljesítésigazolási Szakértői Szervhez kapcsolódó, az építőipari kivitelezési tevékenységet érintő részletes szabályokat a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (az Építés Kivitelezési Kódex) módosítása tartalmazza majd. 

A harmadik hatálybalépés időpontja 2013. október 1. Erre az időpontra halasztották el a kötelező elektronikus építési napló bevezetésének határidejét, így az ehhez kapcsolódó részletes szabályok és a használatbavételi engedélyezési és tudomásulvételi eljárással kapcsolatos hiánypótlási szabályok is 2013. október 1-én lépnek hatályba.

 

Az első hatálybalépéssel bevezetett intézkedések:

Az első hatálybalépéskor pontosító rendelkezéseket és alapfogalmakat mond ki a szóban forgó jogszabály.

Újrafogalmazták a vállalkozó kivitelező, a fővállalkozó kivitelező és az építési munkaterület fogalmát. Az építési munkaterület újrafoglamazásának azért lesz nagy jelentősége, mert a vállalkozók kifizetésével kapcsolatban lényeges lesz, hogy mikor kinek a birtokában van az építési munkaterület.

Pontosításra került, hogy szakképesítéssel rendelkező szakmunkás mikor végezhet felelős műszaki vezető nélkül szakipari munkát. Az a szakmunkás, aki az építőipari kivitelezési munka jellegének megfelelő szakképesítéssel rendelkezik, felelős műszaki vezető irányítása nélkül is végezhet bizonyos építőipari kivitelezési tevékenységeket.

Ennek feltétele, hogy a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót, tehát a szakmunkát saját maga végzi, és hogy a szóban forgó munka építési engedélyhez nem kötött épületet, épületrészt érint. Mert építési engedélyhez kötött építés kivitelezési munka továbbra is csak felelős műszaki vezető irányításával végezhető.

Ezenkívül pontosításra kerül, hogy a felelős műszaki vezetőnek a használatbavételi engedélyhez miről kell nyilatkoznia. Az új szabályok szerint, miután az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építőipari kivitelezési tevékenységet befejezték, a fővállalkozó építőipari kivitelező, illetve annak felelős műszaki vezetője az építési napló összesítő lapján teszi meg a nyilatkozatát.

 

A 2013. július 1-től hatályba lépő intézkedések:

Bírósági értesítés, nemfizetési jelzés. 2013. július 1-én lépnek hatályba a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos főbb rendelkezések, és ezáltal egy új fejezettel egészül ki a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a bírságolási értesítéssel és a nemfizetési jelzéssel kapcsolatos eljárásról.

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv eljárásához igazodva szigorodnak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) mint a vállalkozó építőipari kivitelezők hivatalos nyilvántartását vezető köztestület szankciói, amelyeket az építőipari kivitelezőkkel szemben alkalmazhat a lánctartozás visszaszorítására.

Rezsiórdíj. Módosul az irreálisan alacsony árral kapcsolatos szabályozás is. Eszerint aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül, ha a vállalkozó építőipari kivitelező által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékénél.

Kimondásra kerül, hogy a telek, építmány, építményrész tulajdonosának az építési naplóban ellen kell jegyeznie, hogy az építési munkaterületet a fővállalkozó építőipari kivitelezőnek átadta. Ha az építtető nem az építési tevékenységgel érintett telek, építmény vagy építményrész tulajdonosa, akkor a tulajdonosnak az építési naplóban vagy külön nyilatkozatban nyilatkoznia kell, hogy az átadást tudomásul vette, és a külön nyilatkozatot elektronikus formában az építési naplóhoz kell csatolnia.

 

Megbízási jogviszony:

Változnak az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének a feltételei is. Újra lehetséges lesz a felelős műszaki vezetőt és a szakmunkást megbízási jogviszonyban is foglalkoztatni 2013. július 1-től.

 

Az elektronikus építési napló 2013. október 1-től lép hatályba:

Az elektronikus építési napló vezetését a 2013. október 1-ét követően megkezdett építőipari kivitelezési tevékenység esetén kell elektronikus formában teljesíteni.

Bevezetik az építési napló "összesítő lapját". Ez egyrészt a megszűnt külön nyilatkozatokat (például: a felelős műszaki vezetői nyilatkozatot) pótolja, másrészt a papír alapon vezetett és lezárt építési naplók esetében biztosítja, hogy az építésügyi hatóság a használatbavételkor azokat a szükséges adatokat megkapja, amelyekhez e-napló vezetése esetében közvetlenül hozzáférne.

Az e-napló bevezetésével mellőzhetik az építőipari kivitelezéshez kapcsolódó korábbi előzetes bejelentési kötelezettséget és az új eljárási rendszer szerint az ÉTDR-ben az építésfelügyeleti hatóság által lefolytatandó tudomásulvételi eljárást.

A hatóságok ugyanis elektronikusan értesülnek az e-napló megnyitásáról, és valamennyi szükséges adathoz hozzáférnek.

 

 

 

vissza