A 310/2012. (XI. 6.) Kormányrendeletről

2012.12.04.

A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központról szóló 310/2012. (XI. 6.) Korm rendelet.

 

A 310/2012. (XI. 6.) Kormányrendeletről 

 

Az új kormányrendelet hatálya kiterjed a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ feladataira. A Központ központi hivatal, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv.

A Központ irányítását a kultúráért felelős miniszter látja el. A Központot elnök vezeti, aki munkáltatói jogkört gyakorol a Központ alkalmazottai felett, így különösen kinevezi, illetve felmenti a Műtárgyfelügyeleti Iroda vezetőjét, a Központ más alkalmazottait, és felettük fegyelmi jogkört gyakorol.

A Központ székhelye Budapesten van. A Központ önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező (jogi személyiség nélküli) országos illetékességű első fokú szerve a Műtárgyfelügyeleti Iroda. A Műtárgyfelügyeleti Iroda döntéseinél a másodfokú hatóság a Központ elnöke.

A kormányrendelet szerint a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos feladat: a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 4. pontjában meghatározott kulturális javak vonatkozásában a hatósági és nem hatósági feladatok, továbbá a kuturális örökség egyéb elemei vonatkozásában vagyonkezelési, örökséggazdálkodási és szolgáltatási feladatok ellátása, amelyek nem érintik a régészeti örökség és a műemléki érték védelméért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

A kormányrendelet tartalmazza a hatósági feladatokat és a Központ örökséggazdálkodási és szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatait.

 

Hatálybalépés: 2012. november 6.

 

 

Módosított jogszabály

 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény

A módosítás után változik egyes fogalmak tartalma, úgymint a megelőző feltárás, a műemlék, a műemlékfenntartás, a régészeti lelőhely, a régészeti megfigyelés, a régészeti örökség, elfedés, védetté nyilvánított régészeti lelőhely, régészeti földmunka, teljes felületű feltárás és régészeti szolgáltatási tevékenység.

Meghatározásra kerül, hogy a megelőző feltárásnál milyen szempontok alapján milyen további intézkedést kell lefolytatni. Továbbá a műemléki jellegű területtel kapcsolatosan is változnak az előírások.

Kimondásra kerül, hogy ha a helyi építési szabályzattal érintett terület utóbb válik műemléki jelentőségű területté vagy műemléki környezetté, úgy a védettséget kihirdető miniszteri rendelet hatálybalépésétől számított 6 hónapon belül a helyi építési szabályzatban a védettség tartalmának megfelelő változtatásokat át kell vezetni.

 

Módosító jogszabály: 2012. évi CXCI. törvény

Hatálybalépés: 2012. december 8.

 

 

vissza