ÉTDR, az e-ügyintézés

2013.03.12.

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR), az e-ügyintézés

 

 

ÉTDR

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató

 elektronikus Dukumentációs Rendszer,

és az e-ügyintézés

 

 

A vállalkozói adminisztratív költségek csökkentésére irányuló, az Egyszerű Állam című középtávú kormányzati programról szóló 1405/2011. (XI. 25.) Korm. határozat 70. pontja írja elő az elektronikus adatszolgáltatás, illetve ügyintézés lehetőségének bővítését.

A szóban forgó határozatban foglaltaknak megfelelően az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (az Építési Törvény) módosítása (a 2012. évi CLVII. törvény módosította) 2013. január 01-től teremti meg az egységes elektronikus építésügyi nyilvántartás jogszabályi hátterét, meghatározza a nyilvántartás célját, a kötelező nyilvántartásban kezelendő személyes adatok fajtáit és megismerhetőségét, illetve az adatkezelés időtartamát és feltételeit.

A fő cél az volt, hogy az eddigi széttagolt és egymással nem kompatibilis építésügyi nyilvántartások helyett olyan elektronikus nyilvántartás jöjjön létre, amely egy egységes központi rendszerre épül.

Nos, ennek a rendszernek az alapjait teremti meg az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet.

Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ (Dokumentációs Központ) az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk és adatok központi gyűjteménye, és azok nyilvántartása, amely magában foglalja az Országos Építésügyi Nyilvántartás működéséhez szükséges, valamint az abban létrehozott adatállományokat és dokumentációkat.

A lényeget tekintve a nyilvántartás az építésügy körébe tartozó hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló elektronikus alkalmazások, dokumentációk és adatállományok egységes, elektronikus formában működtetett központi rendszere.

Működését az e-bírság, az e-építési napló, az e-kezelőfelület, az e-statisztika, az e-szankció, az e-tanúsítás, valamint az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) segítik.

Az építésügyért felelős miniszter feladata az ÉTDR és az elektronikus építésügyi monitoring rendszer (ÉMO) működtetése. Az ÉTDR a Dokumentációs Központ keretében működő Nyilvántartási rendszer részét (egy elektronikus alkotóelemét, illetve alkalmazását) képezi.

Az ÉTDR az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtásához (papír alapon történő benyújtása esetén a kérelem és jogszabályban előírt mellékleteinek a feltöltéséhez) az építtető részére közvetlenül a kérelem benyújtása előtt elektronikus feltöltő tárhelyet biztosít.

Az elektronikus tárhely igényléséhez (a papír alapon történő benyújtást esetét kivéve) az építtetőnek vagy meghatalmazottjának a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezése szerinti elektronikus azonosítási szolgáltatással történt azonosítása alapján regisztrálnia kell az ÉTDR-ben.

Az építtető vagy meghatalmazottja a regisztrációval (külön bírálat és döntés nélkül) automatikusan hozzáférést kap a saját tárhelyéhez. Az ÉTDR dokumentumaiba az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem benyújtása előtt csak a tárhely gazdájaként az építtető vagy meghatalmazottja, továbbá az építtető vagy meghatalmazottja hozzájárulásával az eljáró építésügyi hatóság vagy szakhatóság tekinthet bele, vagy tölthet fel újabb dokumentumokat.

Az építtető az előzetes szakhatósági állásfoglalás megkéréséhez szükséges dokumentumokat az elektronikus gyűjtő tárhelyre tölti fel, amelyhez a szakhatóságnak hozzáférést biztosít. A szakhatóság ugyanezen tárhelyre tölti fel szakhatósági állásfoglalását, és záradékolja elektronikusan a véleményezett dokumentációt.

Az építészeti műszaki dokumentáció, az előzetes szakhatósági állásfoglalás, a tervtanács, valamint a települési önkormányzat véleménye és az egyéb dokumentumok elektronikus tárhelyre történő feltöltése önmagában az engedélyezési eljárást nem indítja meg.

Szintén a Dokumentációs Központ része az építésügyi monitoring rendszer (ÉMO), amely egy olyan településrendezési és építésügyi feladatokat támogató elektronikus térinformatikai alkalmazás, amely a tervezett, az engedélyezett és a valós állapot összehasonlításával, az időbeli változások kiszűrésével, a Nyilvántartás adatainak és a Dokumentációs Központ átvett dokumentumainak (egyéb elektronikus alkalmazások segítségével történő) igénybevételével elősegíti a terület- és településrendezési, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatok végrehajtását, illetve a szabálytalan építési tevékenységek felkutatását és szankcionálását.

Az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer, azaz: az ÉTDR egy olyan, Interneten elérhető központi szolgáltatás, amely az építésügyi hatósági engedélyezési folyamat valamennyi résztvevője számára támogatja az engedélyezési dokumentáció (a rajzi mellékleteket is beleértve) elektronikus kezelését, azaz: tárolását, továbbítását, véleményezését, megjelenítését és megőrzését.

Az ÉTDR az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok engedélyezési és tudomásulvételi eljárásainak elektronikus ügyintézését, a döntéshozatalt, az ügyfelekkel és a szakhatóságokkal való kapcsolattartást biztosító, építésügyi hatósági szolgáltatást elősegítő komplex elektronikus alkalmazás, amely az eljárás során beérkező és keletkező dokumentumokat elektronikusan kezeli, és adatot szolgáltat a Nyilvántartásnak, illetve az egyéb alkalmazásainak.

A fentiek alapján érzékelhető, hogy az ÉTDR a többi elektronikus alkalmazáshoz képest egy olyan program, amely amellett, hogy az OÉNY adatbázisaiba adatokat szolgáltat, elősegíti az OÉNY feladatainak az ellátását.

Az ÉTDR alkalmas az építésügyi hatósági ügyintézésre is.

Az ÉTDR egy szoftver és hardver köryezetet fed le egyidejűleg. A lényeget tekintve magát azt a folyamatot modellezi le, amelynek a kezdete az építési engedélyezési kérelem megszületése és beadása a hatósághoz, a vége pedig a folyamat lezárása, egészen a használatbavételi engedély megadásáig.

Egyébként az eljárás papír alapon is megindítható a továbbiakban.

A tervdokumentáció részeként elektronikus formában építészeti műszaki terv (rajzos dokumentum is) készül. Amikor a kérelmező építtető beadja ezeket, akkor a dokumentumok bekerülnek az ÉTDR rendszerébe. Ezt a kérelmező számára létrehozott elektronikus tárhely teszi lehetővé. Biztonsági okból két központi szerver működik: az egyik a Belügyminisztériumban, a másik az ÉTDR működtetését elősegítő VÁTI-ban. VÁTI Nonprofit Kft. (VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.).

Az építtető a kérelmét annak mellékleteivel az ÉTDR-be közvetlenül otthonról is elektronikusan feltöltheti, de beküldheti a papír alapú kérelmet és a CD-n lévő műszaki terveket a hatósághoz is például postán. Az utóbbi esetben a hatóság feltölti a dokumentumokat az ÉTDR rendszerébe.

Az építtető a kormányablakoknál, az Építésügyi Szolgáltatási Pontokon személyesen is intézheti kérelmének az ÉTDR rendszerbe történő feltöltését. A szakhatóságok által véleményezendő dokumentációk is az ÉTDR-be töltendők fel, mert a szakhatóságok az ÉTDR-ből kapnak értesítést arról, hogy véleményezniük kell egy kérelmet vagy tervet.

A szakhatóságok feladata innentől kezdve az, hogy megtekinsék az iratokat, terveket, majd ennek fényében alakítsák ki állásfoglalásukat, végül pedig a szakhatósági állásfoglalást feltöltsék az ÉTDR felületére. Ez alapján születik meg a végső határozat.

Tehát az engedélykérelmet lehet papír alapon is és elektronikus úton is (személyesen vagy postán) benyújtani, de a mellékletéül szolgáló műszaki terveket vagy CD-n vagy elektronikus feltöltéssel kell benyújtani. A hatóságok egymással elektronikus úton kommunikálnak, de ha a kérelmező papír alapon adta be a kérelmét és a döntést is ilyen formában kéri, akkor papír alapon kapja meg majd a határozatot.

Magyarán ez annyit tesz, hogy az állampolgárt nem kényszerítik az elektronikus kapcsolatfelvételre, de a rendszer maga már teljesen elektronikus lesz.

Mivel teljesen újraszabályozásra kerül az építésügyi hatósági ügyintézés modellje, amelyről egy új hatósági kódex rendelkezik, ezért rengeteg tartalmi változás várható.

A többi között azért is, mert bizonyos esetekben a gyakorlat másképp működött, mint ahogy azt a jogszabályalkotók eltervezték.

Például a bejelentési eljárást az építtetők sokszor úgy értelmezték, hogy bejelentik az építkezést és ezzel a dolog el van intézve. Ugyanakkor nem vették figyelembe, hogy ettől még az anyagi jogszabályokat be kell tartani. Tehát az előkertbe továbbra sem lehet építeni, az oldalkertnél figyelembe kell venni a szomszéd érdekeit stb.

Éppen ezért tartalmi módosítások is lesznek a rendszerben, és teljesen új típusú szolgáltatások. Egy ilyen elem az előzetes elektronikus építésügyi hatósági szolgáltatás, amit a kérelmező önkéntesen (akát többször is) igénybe vehet. Ehhez egy úgynevezett "elektronikus kosarat" kell igénybe vennie az ÉTDR rendszerben.

Gyakorlatilag ez az elektronikus tárhely, ami a kérelmező részére rendelkezésre áll. Ebben (az elektronikus kosárban) gyűjtheti össze az engedélyezéshez szükséges dokumentumait.

Persze valódi szolgáltatás is kapcsolódik az elektronikus tárhelyhez, hiszen a kérelmező megkérdezheti a hatóságot, hogy például: az általa összegyűjtött szakhatósági dokumentumok, nyilatkozatok, tervek már elegendők-e az érdemi ügyintézéshez.

Ekkor a hatóság megtekinti a terhelyen összegyűjtött dokumentumokat és jelzi az ügyfélnek, ha szükséges az iratok körét kiegészíteni. Amennyiben hiánytalan a tárhely tartalma és ezzel együtt az engedélykérelem tartalma is, akkor az engedélyezés ügyintézésének határideje 15 nap.

A lényeget tekintve tehát érdemes ezt az előzetes építésügyi hatósági szolgáltatást igénybe venni. A súlypont gyakorlatilag áthelyeződött a előkészítésre.

Új elemként jelenik meg az eljárásrendek között például: az összevont telepítési eljárás, amely párhuzamosan lebonyolíthatóvá teszi a településrendezési terv módosítását és az építési engedélyezési eljárást.

Az engedélyezési eljárás kétszakaszos. Van egy telepítési hatásvizsgálati szakasza - egy időben, párhuzamosan folynak a különféle hatóságok hatásvizsgálati típusú eljárásai.

Az első szakasz lezárásaként végzés formájában döntés születik, ezt megkapja a településrendezést készíttető önkormányzat és azt figyelembe veszi a települési terv módosításának elfogadásakor.

Ha ezzel összhangban történik meg a településrendezési terv módosítása, akkor akár rögtön, de legkésőbb 1 éven belül indítható az integrált építési engedélyezési szakasz, a második fázis. Így rövid idő alatt megszülethet az építésügyi hatósági engedély.

Természetesen az új eljárásokat is meg kell majd ismerniük a kérelmezőknek, illetve meg kell tanulniuk az eljáró hatóságoknak, amellett, hogy mindezt elektronikus úton kell lebonyolítaniuk.

Egyébként azok az ügyek, amelyek korábban bejelentéskötelesek voltak, nem válnak automatikusan engedélykötelessé a bejelentési eljárás megszűnése miatt. Erre szolgálnak részben a tudomásulvételi eljárások, például: a bontás és a használatbavétel esetében. Éppen a tudomásulvétel a garancia arra, hogy az anyagi jogszabályok is betartásra kerüljenek.

Részben pedig az építési engedély nélkül végezhető tevékenységek köre bővült a megszűnt bejelentéssel, azzal a kikötéssel azonban, hogy ebből a körből válogatva a települési önkormányzatok helyi rendelet által szabályozva településképi bejelentési eljárást folytathatnak le.

A fent részletezetteket röviden összefoglalva:

Inkább tartalmi változásokat hoz a szóban forgó új technológia, és nem csupán formai módosításokról van szó. Ez ez újdonság épít persze az addig megszokottra, de mégis gyorsan teljesen átalakítja azt.

Az e-iratkezelés, az e-tervértékelés, az, hogy az ellenőrzéseket új módon végzik, a nyilvántartásokat elérhetővé teszik - megszünteti az információ röghöz kötöttségét, rövid időn belül teljesen megváltoztatja a bürokráciát.

Az ÉTDR egy egységes elektronikus közigazgatási háló részévé válik azáltal, hogy az elektronikus, országos és egységes ingatlan-nyilvántartáshoz, az elektronikus illetékfizetéshez, a Posta elektronikus szolgáltatásaihoz kapcsolódik.

Az ÉTDR elektronikus szolgáltatásai közül elsősorban a gyorsaság a kiemelendő. Persze nem egyszerűen a papír alapú és az elektronikus irat feldolgozásában jelentkező időbeli különbségre kell gondolni elsődlegesen, hiszen egy elektronikus levél nyilván gyorsabban odaér valahová, mint a papír alapú levél.

Hanem inkább az a lényeges, hogy huszonnégy órában lehet az építésüggyel kapcsolatos ügyeket intézni, és eltűntek a földrajzi határok. Ez pedig azt jelenti, hogy az építtetők a szabadidejükben és távol a hivataltól is el tudják intézni az ügyeiket.

Persze nemcsak az ügyfelek, de az ügyintézők is bárhonnan használhatják a rendszert. Eddig egy ügy elintézése késedelmet szenvedhetett példéul azért is, mert az ügyinézőnek otthon kellett maradnia a beteg gyermekével, vagy mert a hiánypótlás teljesítéséhez meg kellett várni, míg a tervező hazajön a szabadságáról. Ezen aprónak tűnő részletek jelentőségét hiba lenne alábecsülni.

Az új elektronikus rendszer (a többi között) lehetőséget ad arra, hogy otthonról intézzék az építéssel kapcsolatos ügyeket, és a dokumentáció vezetését sem csak az építés helyszínén lehet végezni.

Az egységes központi dokumentációkezelés egy sor félreértést, véletlen vagy szándékos visszaélést szüntet meg. Ugyanis csupán egyetlen tervdokumentáció létezik az eljárásban, de az valóban hiteles, tetszőleges számú hiteles másolat készíthető róla az eljárás után, amely hitelességét megőrizve továbbítható, továbbadható.

Ezután az ügyintézés nem kötődik az építés helyszínéhez. Az ellenőrzés, a közreműködés mind a beruházó, mind a vállalkozó, mind a hatóságok számára könnyebbé válik majd.

Valamint, ha könnyebben derítik föl a visszaéléseket, a műszaki minőség is sokat javulhat, ami végső soron az épületeket, építményeket használók érdekét is szolgálja.

 

 

 

vissza