Felelős Műszaki Vezető 2013

2012.12.28.

A 2012. évi CLVII. törvény módosította (a többi között) az építési műszaki ellenőrzésre és a felelős műszaki vezetésre, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is.

. 

Felelős Műszaki Vezető 2013 és egyebek

 

Az Építési Törvény módosítása szigorításokat vezetett be az építőipari kivitelezési tevékenység végzésével összefüggésben, így például: a felelős műszaki vezető szakember foglalkoztatásával kapcsolatban is.

 

A felelős műszaki vezetői szakmagyakorlásra vonatkozó szabályok:

A 2012. évi CLVII. törvény 45. §-a az alábbiak szerint módosítja az 1997. évi LXXVIII. törvény (az Építési Törvény vagy Étv.) 38/D §-át.

Az új szabályozás szerint az Építési Törvény (Étv.) már nem az adott tevékenység (például: felelős műszaki vezetés, építési műszaki ellenőrzés stb.) meghatározásánál szabályozza a jogosultságot, hanem egy helyen összevonva (az Építési Törvény) 38/D §-ban.

Az új szabályozás alapján például: a felelős műszaki vezetői szakmai tevékenységet cég (vállalkozás), azaz: jogi személyiségű gazdasági társaság (például: Kft.) vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (például: Bt.) akkor végezheti, ha a tagja vagy az alkalmazottja rendelkezik érvényes felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási személyi jogosultsággal, és ezt (a jogosultsághoz kötött) tevékenységet a szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező személy maga végzi.

Szemben a 2013 előtt érvényes szabályozással, amikor még lehetőség volt munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, azaz például: megbízási szerződéssel is lehetett foglalkoztatni felelős műszaki vezető szakembert.

Ezt 2013-ban már nem engedi meg a vonatkozó jogszabály.

A fenti jogszabályváltozás hatálybalépésének a dátuma: 2013. január 1.

 

Az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének jogszabályi feltételei:

A 2012. évi CLVII. törvény 46. §-a az alábbiak szerint módosítja az 1997. évi LXXVIII. törvény (az Építési Törvény vagy Étv.) 39. § (2) és (3) bekezdését.

A szóban forgó törvény módosításával 2013-ban már csak úgy lehet hivatalosan építőipari kivitelezési tevékenységet folytatni, ha a kivitelező egyéni vállalkozó vagy cég, azaz vállalkozás (például: Kft., Bt.) vele munkaviszonyban (alkalmazottként) vagy tagsági jogviszonyban álló (például: a Kft. tagjaként) olyan személyt alkalmaz, aki rendelkezik érvényes felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási személyi jogosultsággal az illetékes Építész vagy Mérnöki Kamaránál.

Idevonatkozóan fontos tudnivaló tehát az, hogy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban történő foglalkoztatással, például: megbízási szerződéssel már nem alkalmazható felelős műszaki vezető szakember 2013-tól.

Lényeges tudnivaló még, hogy aki üzletszerű gazdasági tevékenységként, azaz: számlaképes egyéni vállalkozóként vagy vállalkozásként, például: Kft., Bt. (cégként) építőipari kivitelezési tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát hivatalos regisztráció elvégzése céljából bejelenteni a területileg illetékes Iparkamarának.

A vonatkozó jogszabály alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) végzi az építőipari vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak regisztrálását, vagyis az Iparkamara vezeti a hatályos Építőipari Kivitelezői Névjegyzéket.

Amely a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) hivatalos honlapján, az interneten keresztül az eziránt érdeklődők számára szabadon elérhető.

Példának okáért: az építőipari szakkivitelező egyéni vállalkozó vagy szakcég vállalkozás (Kft. Bt.) kivitelezési jogosultságának az ellenőrzése céljából azért, hogy hivatalos helyről megtudható legyen az, hogy melyik szakmában, szakmákban (például: kőműves, asztalos, ács-állványozó, lakatos, festő-mázoló, víz-gáz-fűtésszerelő, tetőfedő, bádogos, üveges, villanyszerelő stb.) jogosult hivatalosan kivitelezési szakmunkát végezni az építtető által esetleg fölkérni szándékozott szakiparos (kézműves) mester vagy szakcég vállalkozás.

 

Az alábbiakban fölsorolásra kerül, azért mert nem biztos, hogy az összes érintett részére pontosan ismert a vonatkozó jogszabályi rendelkezés, amely szerint üzletszerű gazdasági tevékenységként, azaz: számlaképes építőipari szakkivitelező egyéni vállalkozóként vagy szakcég vállalkozásként (például: Kft., Bt.) építőipari kivitelezési tevékenység mikor folytatható hivatalosan:

1.) építőipari kivitelezői tevékenységet jogszerűen az folytathat, akinek az általa egyéni vállalkozóként vagy cégként a vállalkozása (például: Kft.-je Bt.-je) által végzendő építőipari kivitelezési tevékenység a hivatalos tevékenységi körében szerepel, valamint a megjelölt építőipari tevékenység ellátásához alkalmas telephellyel is rendelkezik.

2.) építőipari kivitelezői tevékenységet jogszerűen az folytathat, aki rendelkezik az általa egyéni vállalkozóként vagy cégként vállalkozása (például: Kft.-je, Bt.-je) által megjelölt építőipari kivitelezési tevékenységi körnek megfelelő szakképesítéssel (szakmunkás bizonyítvánnyal, illetve szakirányú mesterlevéllel), vagy legalább egy ilyen szakirányú szakképesítésű szakmunkással, aki vele, az egyéni vállalkozóval alkalmazotti jogviszonyban áll, illetve cégként a vállalkozással (Kft.-vel, Bt.-vel) tagsági- vagy alkalmazotti jogviszonyban áll. 

Idetartozóan fontos tudnivaló tehát az, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint a szakmunkások tekintetében sem megfelelő már a megbízási szerződéssel történő foglalkoztatás 2013-tól.

3.) építőipari kivitelezői tevékenységet jogszerűen az folytathat, aki egyéni vállalkozóként olyan (személyt) szakember munkatársat foglalkoztat munkaviszonyban (alkalmazottként), vagy cégként a vállalkozás (például: Kft., Bt.) olyan (személyt) szakember munkatársat foglalkoztat munkaviszonyban (alkalmazottként) vagy tagsági jogviszonyban (például: Kft. tagként), aki érvényes felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási személyi jogosultsággal rendelkezik az illetékes Építész vagy Mérnöki Kamaránál.

Mert csak az ilyen imént fent részletezett jogosultsággal rendelkező (személy) szakember munkatárs jogosult a felelős műszaki vezetői szakmai tevékenység ellátására olyan építőipari kivitelezési szakmai tevékenységek esetében, ahol a vonatkozó jogszabály rendelkezése előírja, hogy az adott építkezés csak felelős műszaki vezető (szakember) szakmai irányításával végezhető; minden építési engedély köteles építkezés ilyen.

Idevonatkozóan lényeges tudnivaló tehát még az is, hogy az imént fent részletezett három feltételnek együttesen kell fennállnia (teljesülnie) ahhoz, hogy az építőipari szakkivitelező egyéni vállalkozó vagy cégként a vállalkozás (például: Kft., Bt.) üzletszerűen hivatalosan (számlaképesen) végezhesse a szakmai tevékenységét.

Az építtető (megrendelő, beruházó) a vonatkozó jogszabályi rendelkezés alapján csak olyan építőipari kivitelező egyéni vállalkozóval vagy olyan céggel (vállalkozással: Kft.-vel., Bt.-vel) szerződhet hivatalosan (az illetékes Hatósághoz bejelentve) a kivitelezési munkák elvégzésére, aki vagy amely a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) által vezetett Építőipari Kivitelezői Névjegyzék hatályos nyilvántartásában érvényes regisztrációval rendelkezik az adott (a végezni szándékozott) építőipari kivitelezési munka tekintetében.

Ezen felül további feltétele az építtetővel történő hivatalos szerződéskötésnek még az is, hogy az érvényes és megfelelő Iparkamarai regisztrációval rendelkező építőipari kivitelező egyéni vállalkozó vagy építőipari kivitelező cég (vállalkozás, például: Kft., Bt.) rendelkezzen a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően (vagyis: alkalmazotti vagy tagsági jogviszonyban) foglalkoztatott, érvényes szakmagyakorlási személyi jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakember munkatárssal is egyaránt.

A fenti jogszabályváltozás hatálybalépésének dátuma: 2013. január 1.

 

Az építész és mérnöki szolgáltatást végző cégek (vállalkozások) nyilvántartása:

Az Építész és Mérnöki Kamaráról szóló 1996. évi LVIII. törvényben eddig nem volt szabályozva a szakmagyakorlási személyi jogosultsághoz kötött tevékenységet (például: felelős műszaki vezetést, építési műszaki ellenőrzést) végző cégek, azaz jogi személyiségű gazdasági társaságok (például: Kft.-k) és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok (például: Bt.-k), gyüjtőnéven: vállalkozások nyilvántartása.

Így természetesen eddig nem volt megoldott (a többi között) az ilyen vállalkozások ellenőrizhetősége sem egy olyan hivatalos nyilvántartásban, amely a területileg illetékes Építész vagy Mérnöki Kamara hivatalos honlapján, az interneten keresztül szabadon elérhető azok számára, akik eziránt érdeklődnek.

Hiszen eddig csak a szakmagyakorlási személyi jogosultsággal rendelkező természetes személy (magánszemély) adatai: név, cím, jogosultságai szerepeltek az illetékes Építész vagy Mérnöki Kamara által vezetett szakmai névjegyzékben.

A 2012. évi CLVII. törvény (a többi között) módosítja a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvényt is (a kamarai törvényt). A szóban forgó jogszabály módosítása alapján a kamarai törvény 1. §-a kiegészül még egy (5) és egy (6) bekezdéssel.

Amely szerint a szakmagyakorlási személyi jogosultsághoz kötött tevékenységet, például: felelős műszaki vezetés, építési műszaki ellenőrzés, energetikai tanúsítás (...) stb. végző cég (vállalkozás, például: Kft., Bt.) a vonatkozó jogszabályi rendelkezés előírása szerint az ezirányú szakmai szolgáltatási tevékenységét köteles bejelenteni a székhelye szerint illetékes területi Építész vagy Mérnöki Kamarának.

A bejelentés alapján a területileg illetékes Építész vagy Mérnöki Kamara hivatalosan nyilvántartásba veszi az adott építész és / vagy mérnöki céget (vállalkozást: Kft.t. Bt.-t).

A vállalkozás (cég), azaz: a jogi személyiségű gazdasági társaság (például: Kft.) vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (például: Bt.) csak akkor végezheti hivatalosan a szóban forgó szakmagyakorlási személyi jogosultsághoz kötött szakmai szolgáltatási tevékenységet, például: felelős műszaki vezetést, építési műszaki ellenőrzést, energetikai tanúsítást (...) stb., ha a cég alkalmazottja vagy a társaság (vállalkozás, például: a Kft.) tagja rendelkezik a szükséges szakmagyakorlási személyi jogosultsággal, továbbá ez a szakember (alkalmazott) munkatárs, illetőleg ez a tag közvetlenül is részt vesz a szóban forgó szakmai szolgáltatási tevékenység ellátásában.

A 2012. évi CLVII. törvény 59. §-a alapján az Építési Törvény (az 1997. évi LXXVIII. törvény) 58. §-a (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A szakmai kamarák (építész és mérnöki kamara) adatfeldolgozóként vezetik: az építészeti műszaki tervezői, az építési műszaki ellenőri, a felelős műszaki vezetői, az energetikai tanúsítói (...) stb. jogosultsággal rendelkező természetes személyek (magánszemélyek) és cégek (vállalkozások, például: a Kft.-k, Bt.-k) egységes elektronikus névjegyzéki hatósági nyilvántartását.

(2) A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) adatfeldolgozóként vezeti az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató egyéni vállalkozók és cégek (vállalkozások, például: a Kft.-k, Bt.-k) elektronikus regisztrációjának hatósági nyilvántartását (...).

 

A felelős műszaki vezető szakember nélkül végezhető kivitelezési munkákról:

Ez a lehetőség jellemzően azokat a kisebb munkákat vállaló iparos szakembereket, kézműves kivitelezőmestereket, azaz: építőipari szakkivitelezőket érinti, akik a szakmai tevékenységük szakirányának megfelelő szakmunkás bizonyítvánnyal, illetve szakirányú mesterlevéllel rendelkeznek, valamint az általuk elvállalt szakmunka teljesítésébe nem vonnak be alvállalkozó szakkivitelezőt, tehát saját maguk végzik el a munkát.

A szóban forgó iparos szakemberek, kézműves kivitelezőmesterek (szakkivitelezők) Iparkamarai nyilvántartásba vételekor az ilyen jellegű munkát végző, illetve a részükre előírt jogszabályi feltételeknek megfelelő építőipari szakkivitelező egyéni vállalkozókra vagy cégekre (vállalkozásokra, például: Kft.-k, Bt.-k) nem vonatkozik a felelős műszaki vezető szakember foglalkoztatrásának a kötelezettsége, azzal a feltétellel, hogy az Iparkamarai nyilvántartásban ezt a tényt külön is jelezni kell.

Mert például egy építési engedély köteles építkezésen, ahol jogszabályi előírás érvényes szakmagyakorlási személyi jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakember megléte, ott az ilyen imént fent részletezett iparos szakember, kézműves kivitelezőmester egyéni vállalkozó vagy szakcég vállalkozás (például: Kft., Bt.) az építési engedély jogosultjával: az építtetővel (megrendelővel, beruházóval) közvetlenül fővállalkozóként nem szerződhet (a felelős műszaki vezető hiánya miatt), hanem csak a fővállalkozó építőipari generál kivitelezővel mint alvállalkozó szakkivitelező köthet szerződést az adott szakmunkára, amit saját maga által történő kivitelezéssel köteles elvégezni, mert alvállalkozót nem vehet igénybe, viszont ebben a konstrukcióba nem kell alkalmaznia felelős műszaki vezetőt az építőipari szakkivitelező alvállalkozónak.

 

A fentiek összegzése a Tuba Építész Iroda vonatkozásában:

A Tuba Építész Iroda szakmai működése, munkamódszere tekintetében "kompatibilis" a fent részletezett, vonatkozó jogszabályi rendelkezések módosított változatával.

Hiszen a cégünk a fenti jogszabályi változásoktól függetlenül is hagyományosan ennek a munkamódszernek megfelelően működve végzi a szaktevékenységeit.

A cégünk által alkalmazott működési eljárásrendnek, szakmai munkamódszernek a rövid összegző leírása az alábbiakban olvasható, ez egyszerűség kedvéért egy új lakóépület megvalósítására vonatkozó feladatot vettünk példaként.

A Tisztelt Ügyfél (a leendő építtető, megrendelő, beruházó) által történő megkeresésünk, árajánlattételre történő felkérésünk, a személyes egyeztetések lefolytatása után, illetve a tényleges megrendelést követően szerződünk fővállalkozóként a Tisztelt Építtetővel, aki jellemzően az építési engedélyezési eljárás általunk történő lefolytatását követően az építési engedély jogosultja lesz.

A Tuba Építész Iroda általában az elképzeléstől a beköltözésig egy kézben összefogva végzi (a példánál maradva) az új épület megvalósítását, amely nagyon leegyszerűsítve az alább következőket foglalja magában:

  • építész generál tervezés;
  • építőipari generál kivitelezés;
  • komplex (az összes szakmára kiterjedő) építész felelős műszaki vezetés.

A Tuba Építész Iroda szakmai elkötelezettsége alapján a minőségi kézműves építészet, a gondos és gazdaságos építés kivitelezés, a természetelvű, emberbarát épületmagvalósítás mellett áll.

Ezért a szakmai stratégiánk egyik lényeges eleme, hogy a fővállalkozóként végzett építőipari generál kivitelezési munkáinkban a korszerű építési, szerelési technikát, a modern technológiát alkalmazó szakemberek mellett (mindenkor korrekt együttműködéssel persze) megtalálják a helyüket a tradicionális kézműves mesterségek korszerű változatát művelő iparos szakemberek, kivitelezőmesterek is egyaránt, ők a Tuba Építész Irodával jellemzően évek óta együttműködő építőipari szakkivitelező alvállalkozók.

A már több évtizede eredményesen alkalmazott építész szakmai munkamódszere alapján Tuba Imre, okl. építész építőmester, ingatlanszakember,  generál koordinátor, felelős műszaki vezető, építési projektvezető a mindenkori építkezés (projekt) teljes vertikumát, egy kézben összefogva vezényli le, a különböző szakmai részterületekért felelős szakember munkatársai aktív közreműködésével.

A fent megnevezett eredeti példánknál maradva tehát: az új lakóépület megvalósításában közreműködő iparos szakemberek, kézműves kivitelezőmesterek, például: kőműves, ács, állványozó, asztalos, lakatos, festő-mázoló, villanyszerelő, víz-gáz-fűtésszerelő (...) stb. a Tuba Építész Irodával, mint fővállalkozó építőipari generál kivitelezővel szerződnek a szakmunkák elvégzésére mint építőipari szakkivitelező alvállalkozó.

A Tuba Építész Irodával szerződéses kapcsolatban álló építőipari szakkivitelező alvállalkozók szakirányú képesítéssel, illetve szakirányú mesterlevéllel, valamint nagy szakmai gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek.

Továbbá az elvégzendő szakmunkák tekintetében (például: kőműves, ács, asztalos, üveges, lakatos, festő, villanyszerelő, fűtésszerelő stb.) érvényes Iparkamarai Építőipari Kivitelezői Névjegyzéki regisztrációval rendelkeznek. Az általuk vállalt szakmunkát saját maguk végzik, nem vonhatnak be szakalvállalkozót.

Az imént fent körülírt formában a Tuba Építész Irodával (mint fővállalkozóval) szerződéses kapcsolatban álló (alvállalkozókra) építőipari szakkivitelező egyéni vállalkozókra, illetőleg építőipari szakkivitelező cégekre (vállalkozásokra: például: Kft., Bt.) nem vonatkozik a felelős műszaki vezető foglalkoztatásának a kötelezettsége 2013-tól.

Ez a tényadat az adott építőipari szakkivitelező egyéni vállalkozó vagy szakcég vállalkozás (Kft., Bt.) Iparkamarai regisztrációs nyilvántartásában is külön jelezve van, ezért közvetlenül az Építtetővel (az építési engedély jogosultjával) nem szerződhet az ilyen regisztrációjú szakkivitelező (vagyis: fővállalkozói generál kivitelezést nem, csak szakkivitelezést végezhet), így ő csak a fővállalkozóval szerződhet, aki vagy amely a vonatkozó jogszabály előírásainak megfelelően rendelkezik Iparkamarai építőipari generál kivitelezői regisztrációval, valamint építész felelős műszaki vezetővel is egyaránt.

.

vissza