Energetikai tanúsítvány

. 

Épület energetikai tanúsítás 

. 

2008. június végén megjelent az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet. A szóban forgó jogszabály Európai Uniós kötelezettség miatt készült, és más jogszabályokkal együtt azt a célt szolgálja, hogy az épületek kevesebb energiát fogyasszanak.

Ennek eléréséhez az épület energetikai tanúsítvány egy eszköz, amely például a lakás energetikai tulajdonságairól tájékoztat, valamint javaslatot tesz az energia megtakaritás különböző lehetőségeire.

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet módosításai érintették az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletet is.

Érvényes lesz-e a korábban kiadott energetikai tanúsítvány, ha időközben megváltozik az adott épületre irányadó jogszabályban meghatározott követelményérték?

A többi között ezt is tisztázza a fent említett új kormányrendelet, amely 2013. augusztus 1-től hatályos, illetve egyes változások 2014. január 1-én lépnek életbe.

Nézzük akkor a választ az iménti kérdésre: ha változik a követelményérték, akkor (bizonyos esetekben) az épület energetikai minőségi osztályba sorolását ismételten el kell végezni.

Az új rendeletben a jogalkotó egyértelművé tette azt is, hogy új tanúsítvány készítésével az előző hatályát veszti, vagyis a régit azután már nem szabad felhasználni. 

 

Mikor kötelező épület energetikai tanúsítványt készíttetni?

2012. január 1-től már nemcsak az újépítésű ingatlanokhoz, hanem minden értékesítésre kerülő és tartósan bérbe adott épületre is kötelező az energetikai tanúsítás.

Bárki készíttethet energetikai tanúsítványt épületre vagy lakásra, de elsősorban új épületek építésekor, meglévő épületek eladásakor, illetve tartós bérbeadáskor kell elkészíttetni.

Az energetikai tanúsítványt az épület egészére kell kiállítani. Meglévő többlakásos lakóépületnél is célszerű az épület egészére elkészíttetni, mert így az energetikai tanúsítás lakásonkénti költsége megoszlik a lakók között, és az energetikai tanúsítvány az egész épületre vonatkozóan tartalmaz korszerűsítési javaslatokat.

 

Új épületek:

A 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet értelmében új épület építésekor 2009. január 1. óta minden esetben kötelező az energetikai tanúsítvány elkészítése.

Új épület építése esetén a tanúsítvány elkészíttetéséről az építtető gondoskodik, legkésőbb a használatbavételi engedély kiadását követő 90 napon belül.

 

Meglévő épületek:

2012. január 1-ét követően meglévő épületek eladásakor és ingatlan egy éven túli bérbeadásakor kötelező az épület energetikai tanúsítvány elkészítése.

2012. június 1-től - 2015. december 31-ig csak akkor kötelező új bérleti szerződések esetében az épület energetikai tanúsítvány, ha a bérleti szerződés egy teljes épületre szól.

Ebben az esetben, valamint minden értékesítést megelőzően már a hirdetésnél is föl kell tüntetni az épület energetikai besorolását.

 

Meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység eladása vagy bérbeadása tárgyában készült szerződésnek (a többi között) tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • annak rögzítését, hogy a vonatkozó rendelet előírásai szerint kell-e tanúsítványt készíttetni (azaz: a szóban forgó ingatlan nem tartozik a vonatkozó rendeletben fölsorolt kivételek közé);
 • a vevő vagy a bérlő nyilatkozatát arról, hogy a tanúsítványt vagy annak másolatát az eladótól vagy a bérbeadótól átvette;
 • az épület energetikai tanúsítvány egyedi azonosító kodját.

 

Mikor nem szükséges energetikai tanúsítvány?


Nem kell épület energetikai tanúsítványt készíteni:

 • az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;
 • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre;
 • a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre;
 • a hitéleti rendeltetésű épületre;
 • a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre;
 • a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;
 • azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W / m2, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki;
 • a műhely rendeltetésű épületre;
 • a levegővel felfújt, vagy feszített (huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló) sátorszerkezetre;
 • a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esetén;
 • ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt; 
 • a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény hatálya alá tartozó tulajdonosváltás és bérbeadás esetén.

Ugyanakkor üdülőépület lakóházzá való átminősítése esetében az épület energetikai tanúsítvány megléte, és minimálisan "C" besorolás a jogszabályi előírás.

 

Kell-e lakásokat tanúsítani?

Miután 2012. január 1-től épületek / épületrészek bérbeadása esetén is kell készíteni energetikai tanúsítást, gyakorta fölmerül, hogy kell-e 50 m2-nél kisebb lakásokra tanúsítványt készíttetni.

Nos, a válasz egyértelműen igen. Az esetleges félreértésre az adhatott okot, hogy a vonatkozó rendelet 1. § (2) a. pontja szerint a rendelet hatálya nem terjed ki: az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre.

Ez a kivétel azonban egyértelműen kis épületekre, nem pedig kis épületrészekre vonatkozik! Az 50 m2-nél kisebb épületekre a magyar jogszabályok számos egyszerűsítést tartalmaznak, de ezen épületek száma és nemzetgazdasági súlya elenyésző.

Az 50 m2-nél kisebb lakások csoportja viszont igen jellemző lakhatási forma, amely ingatlanok energetikai tanúsítása alól nem kívánt a jogszabályalkotó felmentést adni.

 

Mit mutat meg az épület energetikai tanúsítvány?

A tanúsítvány megmutatja, hogy milyen szintű az adott épület energiahatékonysága.

A tanúsítványban, általános esetben az épület éves energiafogyasztását hasonlítják össze (minden energiafajtát az előállításhoz szükséges primer energia váltószámmal korrigálva) egy ugyanolyan méretű, alakú és rendeltetésű épület energiafogyasztásával, amelyik éppen megfelel a jogszabályban rögzített (aktuális) energetikai követelményeknek.

A skála, vagyis: az energetikai minőségi osztályok a legkedvezőbb "A+" kategóriától a legkedvezőtlenebb "I" kategóriáig terjed. Például: a "C" kategória a mindenkori energetikai követelményszintnek éppen megfelelő épületet vagy lakást jelenti.

Maga a címke tulajdonképpen a háztartási gépek energiafogyasztását jelző címkére hasonlít. Egyébiránt az épület energetikai tanúsítvány bevezetésétől is azt várják (ami a háztartási gépek esetében már úgymond megtörtént), hogy az alacsony energiafogyasztás egyfajta értékké válik, és hogy valamiképp megjelenik majd az ingatlanok árában is.

Az épület energetikai tanúsítványok úgymond legfontosabb része a tanúsító szakember javaslata, amelyben az energiatudatos használatra ad szaktanácsot, valamint egyúttal rámutat az épület, a lakás hőtechnikai, illetve épületgépészeti hiányosságaira, problémáira.

A szakmai javaslatok az épület rendeltetését, műszaki állapotát figyelembe vevő, költséghatékony megoldásokra irányulnak, és mindenkor figyelemmel vannak a reális megvalósíthatóságra is egyaránt.

A szakmai javaslat kitérhet arra, hogy az ajánlott megoldások egyenkénti vagy együttes megvalósítása esetén hogyan változik az adott épület fajlagos primer energiaigénye, illetve ez alapján az épület milyen energetikai minőségi osztályba kerülhet.

A tanúsítvány tartalmazhat további információt a megújuló energia fölhasználás mennyiségére, az ajánlások megvalósításának a lehetséges lépéseire vonatkozóan, továbbá tájékoztatást az esetleges támogatási és finanszírozási programokról.

. 

. 

Mit jelentenek az energetikai kategóriák?

 

                    A+        < 55 %    Fokozottan energiatakarékos

                    A        56-75 %    Energiatakarékos     

                    B        76-95 %    Követelménynél jobb

                    C      96-100 %    Követelménynek megfelelő

                    D    101-120 %    Követelményt megközelítő

                    E    121-150 %    Átlagosnál jobb

                    F    151-190 %    Átlagos

                    G    191-250 %    Átlagost megközelítő

                    H    251-340 %    Gyenge

                     I        341 % <     Rossz

 

Idevonatkozóan lényeges tudnivaló még, hogy ezek a fenti értékek nem fogyasztási adatokat jelentenek, hanem energetikai minőségi osztályokat.

A fűtött épülettömeget határoló felület és hasznos alapterület arány (A/V) alapján mind a fajlagos, mind az összesített energetikai mutatóra más és más értéket jelent a "C", azaz: a Követelménynek megfelelő kategória.

. 

. 

Hogyan készül az épület energetikai tanúsítvány?

 

Új ingatlan esetén:

Új épület esetében az energetikai tanúsítás úgynevezett egyszerűsített eljárásban történik. A kiviteli tervnek mindig része az épületre vonatkozó energetikai számítás.

Amennyiben a terveknek megfelelően készült el az épület, a beépített épületgépészeti berendezések műszaki jellemzői sem térnek el a számítás során figyelembe vett adatoktól és mindezeket igazolja a felelős műszaki vezető, akkor az energetikai tanúsító szakember egyszerűen megállapíthatja az épület energetikai besorolását.

Abban az esetben, ha az épületben a tervhez képest megváltozott valamilyen lényeges jellemző, úgy az igazoló számítást újra el kell végezni.

Ez az új számítás pedig már az épület energetikai tanúsítvány alapja lehet.

 

Meglévő ingatlan esetén:

Meglévő épület esetében is alkalmazható az egyszerűsített energetikai tanúsítási eljárás, ha már hasonló méretű, alakú, fűtésű és melegvíz ellátású lakás energetikai tanúsítványa rendelkezésre áll. Az ilyen esetben csak az esetleges különbségeket kell számításba venni, például: ha kicserélték az ablakokat.

Amennyiben nem állnak rendelkezésre az épület tervei, az energetikai tanúsító szakembernek a helyszínen a méreteket föl kell mérnie és a szerkezeteket, valamint az épületgépészeti berendezések adatait be kell azonosítania.

A tanúsítás során az energetikai tervezéshez hasonló számítással lehet az épület energetikai jellemzőit megállapítani és a követelményekkel összehasonlítani.

Az építtető, illetve a tulajdonos biztosítja az épület energetikai tanúsítás elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, számlákat, a szükség szerinti mérések, ellenőrzések elvégzésének helyszíni feltételeit és a szükséges mértékű közreműködést.

 

Mennyibe kerül az épület energetikai tanúsítvány?

Az épület energetikai tanúsítás költsége a tanúsításra fordított munkaidőtől és a tanúsítási feladattól függ, összegét és a további elszámolható költségeket az ide vonatkozó, 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet 10. § szerint kell megállapítani.

Az épület energetikai tanúsítvány készíttetésének költsége magánszemélyek esetében az ingatlan eladásakor elismert költségnek számít, illetve az adóalapot csökkentő tényező.

 

Mi az e-tanúsítás?

Az e-tanúsítás az Országos  Építésügyi Nyilvántartás részeként működő alkalmazás, amelynek célja az épület energetikai tanúsítványok országos, elektronikus, hiteles nyilvántartásának megalapozása az alább fölsorolt szolgáltatásokkal:

 • internetes elérésű felület biztosítása a tanúsítványok feltöltéséhez;
 • a feltöltött adatok alapján a tanúsítvány automatikus, formai és számszaki ellenőrzése;
 • a tanúsítványok hitelesítése (azonosító kóddal ellátott szabványos összefoglaló előlap előállításával);
 • a tanúsítványok nyilvántartásba vétele;
 • a későbbi szakmai ellenőrzés lehetőségének biztosítása.

Az e-tanúsítás alkalmazásnak nem célja az épület energetikai tanúsítvány készítéséhez szükséges mérnöki számítások elvégzése.

 

Mit nevezünk hiteles épület energetikai tanúsítványnak?

Hiteles példánynak az e-tanúsítás országos, elektronikus nyilvántartásban található, azonosító kóddal ellátott elektronikus példány tekinthető. Nyomtatni bármennyit lehet belőle, a nyomtatott példányok a hiteles példány másolatai.

 

Meddig hatályos az elkészült épület energetikai tanúsítvány?

Az épület enegetikai tanúsítvány tíz évig hatályos. A tanúsító szakember az általa készített tanúsítványt, valamint az azt alátámasztó dokumentációt (számítást) a megbízónak történő átadástól számított 10 évig őrzi meg.

Ha az energetikai tanúsítvány hatálya alatt az épületre irányadó jogszabályban meghatározott követelményérték megváltozik, az épület energetikai minőségi osztályba sorolását ismételten el kell végezni.

.

Jó egészséget kívánva,

Tisztelettel üdvözli:

Tuba Imre

okl. építész építőmester, ingatlanszakember

Tuba Építész Iroda

. 

. 


.

. 

Online kapcsolatfelvétel

. 

. 

Kapcsolatfelvétel

Név *:
E-mail cím *:
Telefonszám *:
Üzenet:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

 

 

Ajánlatkérés

Név *:
E-mail cím *:
Telefonszám *:
Ajánlatot szeretnék kérni a következőre *:


Üzenet:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

 

 

Kérdőív

Kérjük, hogy az alábbi kérdőív kitöltésével segítse a munkánkat! Köszönjuk!

Név *:
E-mail cím *:
Telefonszám:
Hogyan talált ránk?:
Üzenet:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

. 

.