Igazságügyi műszaki szakértő kirendelése

2024.01.02.

Későbbi jogviták megelőzésére, vagy a peres eljárások előkészítésére szolgál az igazságügyi szakértő kirendelésének és az előzetes bizonyításnak az indítványozása.
Építésügy, építészet, statika, építőipar, szakipar, ingatlan...

.

Igazságügyi műszaki szakértő kirendelése

.

Az igazságügyi műszaki szakértő kirendelése és az előzetes bizonyítás is fontos lehet adott esetben, hiszen bizonyítékokat lehet beszerezni egy későbbi eljáráshoz, vagy egy szükségtelen eljárás előzhető meg vele.

Az igazságügyi szakértő kirendelésének és az előzetes bizonyításnak a főbb szabályait az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló törvény határozza meg.

A közjegyző nem dönt az adott jogvitában, de azáltal, hogy igazságügyi szakértőt rendel ki, vagy előzetes bizonyítást rendel el, az így nyert bizonyítékot a kérelmező a bíróság előtt peres eljárásban felhasználhatja.

Az előzetes bizonyításnak a per megindulása előtt és a per folyamán egyaránt helye lehet, az eljárás keretében nemcsak szakértő kirendelését lehet kérni. Előzetes bizonyításra kerülhet sor, ha valószínűsíthető, hogy a bizonyítást később nem, vagy csak jelentős nehézséggel lehetne lefolytatni.

Az előzetes bizonyítás keretében a közjegyző elvégezheti mindazokat a bizonyítási eljárásokat, amelyeket a bíróság is. Vagyis: tanúkat hallgathat meg, helyszíni szemlét tarthat, okiratot tekinthet meg, valamint igazságügyi szakértőt rendelhet ki.  

Mindezek eredményként születhet egyrészt igazságügyi szakértői szakvélemény, amely ugyanolyan bizonyítási eszköz, mint a perben kirendelt szakértő véleménye.

Másrészt például helyszíni szemléről vagy tanúkihallgatásról készült jegyzőkönyv, amely mint közokirat teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedés, nyilatkozat megtételét, az általa tanúsított adatok és tények valóságát.

Az eljárások eredményeként keletkezett bizonyítási eszközök (igazságügyi műszaki szakértői szakvélemény dokumentáció, szemléről készült jegyzőkönyv stb.) ugyanolyan bizonyító erővel rendelkeznek és felhasználhatók egy esetleges későbbi peres eljárás során, mintha a bizonyítást maga a bíróság folytatta volna le.

Igazságügyi szakértő kirendelésére önálló eljárásban is lehetőség van, ha a kérelmező számára jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához, megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, kérheti a közjegyzőtől igazságügyi szakértő kirendelését.

Az előzetesen beszerzett igazságügyi szakértői vélemény birtokában jobban előkészíthető a per, valamint a szakvélemény tartalmától függően mérlegelhető, hogy érdemes-e egyáltalán az igényt peres úton érvényesíteni.

Az igazságügyi műszaki szakértő kirendelésére és az előzetes bizonyítás indítványozására irányuló eljárás kérelmét a közjegyzőnél írásban lehet előterjeszteni, vagy az illetékes közjegyzőnél jegyzőkönyvbe mondani.

Az eljárás lefolytatására az a közjegyző illetékes, akinek az illetékességi területén a kérelmező lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve székhelye van.

Az igazságügyi szakértő kirendelésére irányuló eljárásban az a közjegyző is illetékes, akinek az illetékességi területén az igazságügyi műszaki szakértői vizsgálat tárgyát képező ingatlan fekszik, vagy dolog található.

A közjegyzői eljárás díját a kérelemmel egyidejűleg kell megfizetni, majd a közjegyző felhívja a kérelmezőt, hogy a szakértői díj fedezésére előreláthatólag szükséges összeget utalja át a közjegyző bizalmi őrzésébe a közjegyzői iroda letéti számlájára.

Az igazságügyi műszaki szakértő a szakvélemény dokumentációt a szakértőt kirendelő végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles előterjeszteni.

A közjegyző a szakértő (határidő lejárta előtt előterjesztett) kérelmére a határidőt egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja.

A közjegyző az igazságügyi műszaki szakértői díjat (a igazságügyi szakértő által benyújtott díjjegyzék alapulvételével) a szakvélemény dokumentáció beérkezését követően, legkésőbb 15 napon belül végzéssel megállapítja.

Amennyiben az igazságügyi műszaki szakértő költségeit a kérelmező által bizalmi őrzésbe helyezett összeg nem fedezi, a közjegyző végzésben kötelezi a kérelmezőt a még szükséges összeg bizalmi őrzésbe helyezésére.

A közjegyző az igazságügyi műszaki szakértői szakvélemény dokumentációt a kérelmezőnek csak az igazságügyi szakértő költségeinek fedezésére szükséges teljes összeg bizalmi őrzésbe helyezését követően küldi meg.

.

Amennyiben Ön igazságügyi műszaki szakértőt kíván igénybe venni, akkor az építésügy, az építészet, az épületszerkezetek, a tartószerkezetek (statika), az építőipar, a szakipar, az építési (tervezési és kivitelezési) hibák, valamint az ingatlan szakterületen készséggel állunk a rendelkezésére.

.

Bővebb információ:

Internet: www.tubaepiteszkft.hu/szakertoi-tevekenyseg

.

Tuba Építész Iroda

.

vissza