Építészeti tervezés

. 

Tervezési szolgáltatások

.  

Építészeti műszaki tervezési szolgáltatások:

 • építész generál tervezés (komplex tervezés);
 • építész 3D számítógépes látványtervezés;
 • valóságű építészeti szimuláció;
 • építészeti makett (épület-makett);
 • építési engedélyezési tervdokumentáció készítés;
 • építési kivitelezési (megvalósítási) tervdokumentáció készítés.

 

Épület felmérés:

 • ingatlan felmérés: a meglévő valós állapotról alaprajz, metszet, homlokzati rajz, helyszínrajz, a helyiségekről területkimutatás, valamint fotódokumentáció készítés;
 • igény esetén komplett felmérési tervdokumentáció készítés.

 

Szakági tervezési szolgáltatások:

 • belsőépítészeti szakági tervezés;
 • épületszerkezeti szakági tervezés;
 • tartószerkezeti (statikai) szakági tervezés;
 • talajmechanikai szakági tervezés;
 • épületgépészeti szakági tervezés;
 • épületvillamossági szakági tervezés;
 • technológiai szaktervezés;
 • konyhatechnológiai szaktervezés;
 • környezetvédelmi szaktervezés;
 • környezet- és kerttervezés;
 • tűzvédelmi szaktervezés;
 • biztonsági és egészségvédelmi terv készítés.

 

Kapcsolódó szolgáltatások:

 • előzetes árkalkuláció (költségbecslés) készítés;
 • árazatlan költségvetés készítés;
 • árazott költségvetés készítés;
 • részletes (tételes) költségvetés készítés;
 • építész tervezői művezetés;
 • építészeti műszaki szaktanácsadás;
 • építésügyi műszaki szakértés;
 • tartószerkezeti (statikai) szakértés;
 • építőipari igazságügyi műszaki szakértés;
 • ingatlanszakértés;
 • épületenergetikai szaktanácsadás;
 • épületenergetikai szakértés és tanúsítás;
 • felelős műszaki vezetés;
 • építési műszaki ellenőrzés;
 • építkezés teljes korű lebonyolítás;
 • kapcsolódó hatósági, hivatali ügyintézés;
 • ÉTDR ügyintézés;
 • E-építési napló vezetés.

 

Földmérési (geodéziai) szolgáltatások:

 • ingatlanrendezési földmérés;
 • építészeti tervezést megelőző geodéziai telekfelmérés (tervezési felmérés készítés);
 • épület, kerítés stb. helyének kitűzése (kitűzési vázrajz készítés);
 • épület feltüntetés (épületfeltüntetési - változási - vázrajz készítés).

. 


. 

. 

Az építészeti műszaki tervezés 

. 

Építészeti műszaki tervezésnek minősül az építmény (épület vagy műtárgy), építményrész, építményegyüttes megépítéséhez, átalakításához, bővítéséhez, felújításához, helyreállításához, korszerűsítéséhez, lebontásához, elmozdításához, rendeltetésének építési munkával járó megváltoztatásához szükséges építészeti műszaki tervdokumentáció elkészítése. A felsorolt fogalmakat az országos településrendezési és építési követelmények (OTÉK) meghatározásai szerint kell értelmezni.

. 

. 

A felelős építésztervező 

. 

A felelős építésztervező az építtetői (a megrendelői) igények szakszerű megfogalmazója.

A tervezési programban meghatározásra kerülő célkitűzések (az igények és a lehetőségek keretein belül) építészetileg, műszakilag, illetve a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek is megfelelő szakszerű elkészítője.

A felelős építésztervező annál jobban tudja a feladatát ellátni, minél inkább képes azonosulni az építtetői (a megrendelői) elképzelésekkel, igényekkel, elvárásokkal és természetesen a mindenkori lehetőségekkel is egyaránt, azaz az imént fent megnevezett tervezési programmal.

Ugyanakkor a felelős építésztervezőnek az építtetői (a megrendelői) igények, elvárások kiszolgálása mellett (a munkája jellegéből adódóan), eleget kell tennie mindazoknak az építésügyi jogszabályoknak, szakmai, etikai, követelményeknek is, amelyek az építészeti tervezésre mint szakmára, illetve a felelős építésztervezőre mint egy meghatározott szakmai testület (Kamara) tagjára kötelezően vonatkoznak.  

A felelős építésztervező igény esetén (a megbízás alapján) képviseli az építtetőt (a megrendelőt) a hatósági eljárásokban, például engedélyezési eljárás, használatbavételi eljárás.

Az Építési Törvény (Étv.) megfogalmazása szerint: a tervező felelős az építészeti műszaki tervezésre vonatkozó minőségi, biztonsági és szakmai szabályok, építési előírások betartásáért, továbbá az általa készített építészeti műszaki tervek szakszerűségéért is.

Az építészeti műszaki tervezés a munkák túlnyomó részében több tervezői szakmai terület (építész, statikus, épületgépész, épületvillamosság) együttműködését igényli. 

Mivel a tervfeladat építész és szakági tervezésből áll össze, ezért a tervezés (legtöbb esetben) teammunka.

Ezért a vonatkozó törvény (Étv.) külön rögzíti, hogy a felelős tervező (épületek esetében az építész generáltervező) feladata a szakági  tervezők (a műszaki tervezői munkába bevont szaktervezők) munkájának koordinálása, időbeli összehangolása és az általuk szolgáltatott szakági munkarészek egyeztetése.

A tervezői feladat- és felelősségi kör megfogalmazásánál kiemelt jelentőségű a szakszerűség kérdése, hiszen az építészeti műszaki tervezés esetében ennek garanciális jelentősége is van, műszaki és jogi értelemben is egyaránt.

A megvalósítandó épület nagy értékű, utólagosan csak nehézkesen és költségesen javítható, évtizedekre fennálló, a környezetét alapvetően befolyásoló létesítmény, amely jellemzően műszaki - művészi alkotás is.

Ezért az építés kivitelezési munkák felelős építésztervezője csak olyan természetes személy lehet, aki a feladat ellátásához szükséges (a vonatkozó jogszabályokban is megfogalmazott) szakmai és egyéb követelményeknek megfelel.

Egyúttal rendelkezik a szükséges építészeti műszaki tervezői, illetve a megfelelő építőipari kivitelezési szakmai gyakorlati tapasztalattal is egyaránt, azaz az építésztervezői szakismeret mellett rendelkezik az épületmegvalósításban közreműködő szakmákban is megfelelő jártassággal, mesterségbeli tudással, építőipari (generál) kivitelezési (épületmegvalósítási) szakmai gyakorlati tapasztalattal is egyaránt.  

Az imént körülírt követelményeknek megfelelő személy a felelős tervezői tevékenységét jogszerűen csak akkor folytathatja, ha a hivatalos működéshez szükséges érvényes engedéllyel is rendelkezik.

Azaz a szakmai Kamaránál hivatalos tervezői névjegyzékbevételi regisztrációval, érvényes szakmagyakorlási (tervezői) személyi jogosultsággal is rendelkezik.    

A felelős építésztervező az építtető (a megrendelő) ezirányú igénye esetén (megbízás alapján) az építészeti műszaki tervezéshez kapcsolódó tevékenységként tervezői művezetést is ellát.

A tervezői művezetés célja, hogy a felelős építésztervező (az engedélyezési terv, illetve a kiviteli terv készítője) a tervdokumentáció magyarázatával, az esetleges kisebb (nem engedélyköteles) tervmódosítási igényeknek, az építőipari kivitelezői fölvetéseknek a véleményezésével, valamint javaslatokkal segítse az építési kivitelezési munkát.

A tervezői művezetés nem a tervdokumentáció esetleges hibáinak, hiányosságainak a korrigálására, javítására szolgál, hanem a már kialakított (kimunkált) és dokumentált megoldások értelmezésére, magyarázatára, a részletmegoldások gyakorlati alkalmazhatóságának a tisztázására.

Ebből következően a tervezői művezetés keretében a tervező a tervet nem módosíthatja, nem egészítheti ki, ugyanakkor az észrevételeit, a javaslatait azonban az építtető felé személyesen, illetve az építési műszaki ellenőr útján megteheti.

Az építésztervező, mint tervezői művezető (az ezirányú szerződése alapján) jogosult az építéshelyszínen megjelenni az építési naplóba bejegyzéseket tenni, de az építőipari kivitelező részére utasítást nem adhat, azonban tájékoztatással, tanáccsal szolgálhat, továbbá kéréssel élhet az építőipari kivitelező, illetve annak felelős műszaki vezetője felé.

.


. 

. 

Az építési engedélyezési tervdokumentáció

. 

Az engedélyezési terv az épület megvalósíthatóságát, a térbeli, a funkcionális, az energetikai, az esztétikai stb. megoldásait egyértelműen rögzítő, alátámasztó és igazoló, általában jogszabályokban rögzített tartalmú és a különböző engedélyezések számára készített tervdokumentáció.  

Valamely épület, épületrész, építmény megépítéséhez (a vonatkozó jogszabályban meghatározott esetekben) építési engedélyt kell kérni a tervezett építkezés helyszíne szerint illetékes építésügyi hatóságtól.

Az építési engedély kérelem formája kötött csak úgy, mint az építési engedélyezési tervdokumentáció építészeti műszaki tartalma is.

Az építési engedélyezési tervdokumentáció fajtái:

 • új épület, építmény építési engedélyezési tervdokumentációja;
 • meglévő épület, építmény átalakítási, bővítési építési engedélyezési tervdokumentációja;
 • bontási engedélyezési tervdokumentáció.

Az építésügyi hatóság engedélye egyben (az engedélybe foglalt szakhatósági előírások vonatkozásában) szakhatósági engedély is, ami azonban nem menti fel az építtetőt a külön jogszabályok szerint szükséges más hatósági, szakhatósági engedélyek megszerzésének a kötelezettsége alól.

Amennyiben az építési munka felelős műszaki vezetője az építési engedély iránti kérelem előterjesztésekor még nem ismert, az építési engedély csak azzal a feltétellel adható meg, hogy az építtetőnek a felelős műszaki vezető adatait (nevét, címét, szakmagyakorlási személyi jogosultságának, névjegyzéki bejegyzésének a számát), valamint a kiviteli (műszaki megvalósítási) tervek meglétét az építkezés (az építési munkák) megkezdésének az építésügyi hatósághoz / építésfelügyeleti hatósághoz történő bejelentésekor az építtetőnek egy formanyomtatvány kitöltésével / elektronikus úton be kell jelentenie.

. 


. 

. 

A kiviteli (megvalósítási) tervdokumentáció

. 

A kiviteli terv a jóváhagyott engedélyezési terv alapján az épület részeit képező szerkezetek, berendezések, anyagok részletterveit és költségvetés kiírás szövegeit is tartalmazó, az építőipari kivitelezés számára szükséges részletes tervdokumentáció.

A teljes, valamennyi munkarészre kiterjedő részletes kiviteli (komplett műszaki megvalósítási) tervdokumentáció minden olyan információt, utasítást tartalmaz, amely az építők, a szerelők, a gyártók számára a megvalósításhoz szükséges és elégséges, továbbá tanúsítja az építési engedélyezési tervdokumentációban részletezett követelmények teljesítését.  

Az építési engedélyezési tervdokumentáció célja nem az építőipari kivitelezési munkák részletes meghatározása, ezért építési munka az esetek túlnyomó többségében csak külön műszaki megvalósítási (kiviteli) tervdokumentáció alapján végezhető.

A kiviteli (műszaki megvalósítási) terv nem úgynevezett hatósági tervfajta, jóváhagyásához, alkalmazásához nem kell az építésügyi hatóság engedélye, de az elkészítése és a használata ugyanakkor szabályozott, tartalmát és részletezettségét külön vonatkozó jogszabály állapítja meg.

A kiviteli tervek speciális fajtái: a gyártmánytervek (és műhelyrajzok), valamint az organizációs tervek.

A gyártmánytervek (és műhelyrajzok) az épület részét képező, de a beépítést megelőzően legyártandó (egyedi) szerkezetek, berendezések elkészítéséhez szükséges részletességű, a gyártástechnológiát is figyelembe vevő részlettervek (műhelyrajzok).   

Az organizációs tervek az épület, az építési helyszín és az építőipari kivitelező adottságaihoz alkalmazkodó szervezési tervek, amelyek az épület kivitelezésének a térbeli és időbeli szervezését (ütemezését) rögzítik.

A műszaki megvalósítási (kiviteli) terv nem lehet ellentétes a jogerős és végrehajtható építési engedélyben, illetve a hozzá tartozó jóváhagyott és engedélyezési záradékkal ellátott tervekben foglatakkal, a műszaki tartalmát tekintve nem térhet el attól.

Jogszabályi követelmény, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor a szükséges műszaki megvalósítási terveknek, illetve a részletes kiviteli tervdokumentációnak az építési munka helyszínén rendelkezésre kell állnia.

 

Jó egészséget kívánva,

Tisztelettel üdvözli:

Tuba Imre

okl. építész építőmester, ingatlanszakember

Tuba Építész Iroda

. 

. 


. 

.

Online kapcsolatfelvétel 

. 

. 

Kapcsolatfelvétel

Név *:
E-mail cím *:
Telefonszám *:
Üzenet:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

. 

.