Építőipari munkavédelem

. 

Építőipari munkavédelmi szaktevékenység 

. 

 Építőipari munkavédelmi, munkabiztonsági szolgáltatások:

 • munkavédelmi (biztonsági és egészségvédelmi) koordinátori szaktevékenység;
 • biztonsági és egészségvédelmi terv készítés;
 • munkavédelmi kockázatértékelés készítés;
 • munkavédelmi-, tűzvédelmi-, környezetvédelmi szabályzat készítés;
 • építőipari munkavédelmi (munkabiztonsági) oktatói tevékenység.

 


. 

. 

A munkavédelemről 

. 

A munkavédelem alapvető szabályait a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mtv.) tartalmazza. Az Mtv. minden szervezett munkavégzésnek minősülő jogviszonyra kiterjeszti a hatályát.

Módosította: 2012. évi II. törvény, hatályos: 2012.04.15.

 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet.

Módosítja: 4/2011. (X. 14.) NGM rendelet. 

 

Minimális munkavédelmi követelmények az építési munkahelyeken és az építési munkafolyamatok során:

Az Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat kiadásáról rendelkező 32/1994. (XI. 10.) IKM rendeletet, valamint az azt módosító 46/1999. (VIII. 4.) GM rendeletet (a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépése napján) 2004. május 01. hatállyal hatályon kívül helyezte, az építési munkahelyeken és az építési munkafolyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet (mint vonatkozó alaprendelet).

Módosítja: 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet

Ettől az időponttól kezdődően az építőiparra vonatkozó speciális munkavédelmi előírásokat a szóban forgó rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

A vonatkozó rendelet hatálya kiterjed valamennyi építési szakmunkára, építési-szerelési munkára, építőipari kivitelezési tevékenységre.

A hivatkozott rendelet kötelezően írja elő a biztonsági és egészségvédelmi koordinátor foglalkoztatását mind a tervezés, mind a kivitelezés során.

 

Munkabiztonsági szaktevékenység:

Mtv. 8. §; Ha valamely tevékenységet e törvény vagy szabályzat (11. §) munkabiztonsági szaktevékenységnek minősít, azt a munkáltató csak külön jogszabályban meghatározott munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személylyel végeztetheti.

 

Az építőipari kivitelező kötelezettségei:

Az építőipari kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a biztonsági és egészségvédelmi terv.

A biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell határozni az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó biztonsági és egészségvédelmi követelményeket.

Az építőipari kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt előzetes bejelentést köteles küldeni az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőségnek az adott építési munkahely szerint illetékes Felügyelőségéhez.

 

Az építőipari munkavédelmi (biztonságvédelmi és egészségvédelmi) koordinátor feladatai:

A koordinátor feladatai a kiviteli terv készítésével összefüggésben:

 • koordinálja a kivitelezési tervdokumentáció készítésénél és az építőipari kivitelezési tevékenység előkészítésénél meghatározott munkavédelmi feladatok megvalósítását;
 • szakmailag ellenőrzi a biztonsági és egészségvédelmi tervet;
 • összeállítja azt a dokumentációt, amelyben az építmény és az építési technológia jellemzői alapján az egészség és biztonság célszerű követelményeit rögzítik az esetleges későbbi munkák biztonsága érdekében;
 • összehangolja a megelőzés és a biztonság általános alapelveinek megvalósítását, különösen:
 • 1. a kivitelezési tervek elkészítése során az egyszerre vagy a csak egymás után végezhető munkafázisok, illetve munkaszakaszok meghatározását,
 • 2. a különböző munkafázisok, illetve munkaszakaszok előrelátható kivitelezési időtartamának meghatározását.

 A koordinátor feladatai az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben:

 • a meghatározott követelmények megvalósulásának összehangolása annak érdekében, hogy a munkáltató és (amennyiben a munkavállalók érdekében ez szükséges) a munkát személyesen végző önálló vállalkozók az építési munkahelyen biztosítandó minimális munkavédelmi követelményeket, valamint a biztonsági és egészségvédelmi tervben meghatározottakat megvalósítsák;
 • indokolt esetben kiegészítés készítése a biztonsági és egészségvédelmi tervhez, valamint az általa összeállított dokumentációhoz annak érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzák a munkák előrehaladásából, illetve a körülmények változásából adódóan az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeit;
 • közreműködés az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, illetve egymást követően felvonuló munkáltatók között a tevékenységek összehangolásában, figyelemmel az Mtv. rendelkezéseire, miszerint: az olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az az ott dolgozó munkavállalókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen, és e követelmény megvalósításáért a felek által szerződésben megjelölt munkáltató, ilyen kikötés hiányában a fővállalkozó, vagy ha ilyen nincs, akkor az a felelős, akinek a területén a munkavégzés folyik;
 • a munkafolyamatok ellenőrzésének összehangolása;
 • a szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az építési munkahelyre kizárólag csak az arra jogosultak léphessenek be.

 Az építőipari munkavédelmi (biztonságvédelmi és egészségvédelmi) koordinátori feladatokat a 4/2002. (II. 20) SzCsM-EüM együttes rendelet (mint alaprendelet) 14. §-a munkabiztonsági szaktevékenységnek minősíti.

 

A biztonsági és egészségvédelmi terv:

A biztonsági és egészsgvédelmi terv a kivitelezési tervdokumentáció része. Ennek a dokumentációnak minden munkára ki kell terjednie és tartalmaznia kell az adott munkafolyamatnál fellépő veszélyek elhárításának módját, a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. számú mellékletében meghatározott általános és különleges egészségvédelmi és biztonsági követelmények megvalósításának módját.

A biztonsági és egészségvédelmi tervet az építőipari munkavédelmi (biztonságvédelmi és egészségvédelmi) koordinátornak folyamatosan aktualizálnia kell. A biztonsági és egészségvédelmi tervet az építés kivitelezési munkaterületen kell tartani, és a munkavédelmi hatósági ellenőrzést végző felügyelőnek be kell mutatni.

Abban az esetben, ha az építés kivitelezési munkaterületen csak egy munkáltató végzi a tevékenységét, a munkahelyre készített kockázatértékelés azonos tartalmú lehet a biztonsági és egészségvédelmi terv tartalmával.

 

Az építési munkahelyeken biztosítandó minimális követelmények:

Az építési munkahelyeken:

 • rendet és tisztaságot kell tartani;
 • a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét, meg kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat;
 • meg kell határozni a munkahelyek kémiai biztonságával összefüggő szabályokat, ideértve a veszélyes anyagok és készítmények, a foglalkozási eredetű rákkeltők egészségkárosító hatásának megelőzése vonatkozó előírásokat is;
 • gondoskodni kell a karbantartásról, az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről, az eszközök és a berendezések rendszeres ellenőrzéséről, a meghibásodások elhárításáról;
 • az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell a szabályos tárolásukat, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre;
 • meg kell határozni a veszályes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok kezelési és eltávolítási szabályait;
 • meg kell állapítani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék tárolásának, elszállításának a szabályait;
 • rendszeresen át kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve a munkaszakaszok tervezett elvégzési idejét és módját, az organizációs tervet szükség szerint módosítani kell a munkák előrehaladásához, illetve a körülmények változásához igazodva;
 • biztosítani kell az együttműködést a munkáltatók és az önálló vállalkozók között az építési munkahely és a környezetében lévő ipari tevékenységek kölcsönhatásainak figyelembevételével.

 

A munkáltató kötelezettségei:

Az építési munkahelyen a biztonság megvalósítása és az egészség védelme érdekében a munkáltató köteles:

 • az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során az előzőkben vázolt és a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-MüM együttes rendelet 4. számú mellékletében meghatározott, az építési munkahelyeken biztosítandó minimális követelményeket összhangba hozni és megvalósítani;
 • az építőipari munkavédelmi (biztonságvédelmi és egészségvédelmi) koordinátor javaslatait figyelembe venni;
 • az építési munkahelyen (ha a természetes személy munkáltató maga is végez építési szakmunkát vagy építés-szerelési munkát) munkavégzése során megtartani a munkavédelemre vonatkozó szabályokat és figyelembe venni a biztonságvédelmi és egészségvédelmi koordinátor javaslatait;
 • munkavállalókat, illetve a munkavédelmi képviselőket köteles (szükség szerint írásban és közérthető formában) tájékoztatni azokról az intézkedésekről, amelyek az építési munkahelyen munkát végző munkavállalók egészségét és biztonságát érintik;
 • biztosítani a munkavállalók és a munkavédelmi képviselők meghallgatását és részvételét a biztonságvédelmi és egészségvédelmi koordinátor javaslatainak feldolgozása, valamint e javaslatokra figyelemmel a munkavédelmi követelmények meghatározása és megvalósítása során, ha a kockázat mértéke és az építési munkahely mértéke ezt indokolttá teszi.

 

Az építési munkahely kialakítása: 

Az építési munkahelyet úgy kell kialakítani, illetve berendezni, hogy:

 • az építési munka sajátosságainak,
 • a változó építési körülményeknek és állapotoknak,
 • az időjárási körülményeknek,
 • a mindenkori építőipari kivitelezési tevékenység szakmai elvárásainak megfelelően folyamatosan megvalósuljanak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei. 

Az építési munkahelyek és egyes építőipari berendezések kialakítására, valamint az egyes építőipari munkák egészséget nem veszélyeztető és biztonságos végzésére vonatkozó tételes szakmai előírásokat a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-MüM együttes rendelet (mint vonatkozó alaprendelet) 4. számú melléklete tartalmazza.

 

Jó egészséget kívánva,

Tisztelettel üdvözli:

Tuba Imre

okl. építész építőmester,

képesített építőipari munkavédelmi oktató,

Tuba Építész Iroda

.

.


. 

. 

Online kapcsolatfelvétel 

. 

. 

Kapcsolatfelvétel

Név *:
E-mail cím *:
Telefonszám *:
Üzenet:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

 

 

Ajánlatkérés

Név *:
E-mail cím *:
Telefonszám *:
Ajánlatot szeretnék kérni a következőre *:


Üzenet:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

 

 

Kérdőív

Kérjük, hogy az alábbi kérdőív kitöltésével segítse a munkánkat! Köszönjuk!

Név *:
E-mail cím *:
Telefonszám:
Hogyan talált ránk?:
Üzenet:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

.

.